Skip to main content

Villkorkundvagn

Villkor


Uthyrningsvillkor
Festligt i Växjö AB org nummer: 559110-2925 Här nedan kallat trefemtvå. Nedanstående villkor gäller om annat inte avtals mellan uthyrare och hyrestagare.

Tillstånd, leverans och betalningsvillkor
§ Det åligger hyrestagaren att söka erforderliga tillstånd från myndigheter (t.ex. bygglov, serveringstillstånd och tillstånd från brandmyndigheten)
§ Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterialen levereras av uthyraren, eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den tidpunkt då återlämning är avtalad. Hyrestagaren för att platsen är tillgänglig vid avtalad tidpunkt. För extra arbeten utöver ordinarie upp- och nedmonteringstid och av trefemtvå ej orsakade väntetider debiteras extra.
§ Hyresmaterielen får inte utan uthyrarens godkännande användas av annan än hyrestagaren.
Hyresobjektet är uthyrarens egendom och hyrestagaren förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.
§ All hyresmaterial levereras enligt offert/bokningsbekräftelse eller annan överenskommelse.
Allt material skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.
§ Hyrestagaren ansvarar för hyrgodset under hela hyrtiden, dvs. från att varorna avhämtats vid trefemtvås lager eller då de levererats av trefemtvå till hyrestagaren.
§ Skulle kunden konstatera eventuella skador eller avsaknad av material skall trefemtvå snarast underrättas för åtgärd.
§ Vid användning av möbler inomhus ansvarar hyrestagaren själv för att kontrollera så att inte vassa kanter eller gruskorn kan skada golvbeläggning.
§ Betalningsvillkor utgår enligt offert/ bokningsbekräftelse eller särskild överenskommelse. Om uthyraren så fodrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt belopp som säkerhet. Hyra debiteras enligt offert/bokningsbekräftelse och kan
komma att justeras under hyresperioden.

Förlust, skada och avbokning
§ Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresmateriel liksom skada som inte kan hänföras till normal förslitning. Ej återlämnad hyresmateriel debiteras till nyanskaffningsvärde.
§ Häftklamrar, spikar eller klistermärken och andra självhäftande material får inte fästas på vare sig tält eller möbler. Skador och onödig nedsmutsning åtgärdas på hyrtagarens bekostnad. Det är inte tillåtet att grilla eller laga mat i tälten. Grillfett och os går inte att tvätta bort.
§ Eventuell anmärkning mot utlämnad materiel skall anmälas utan vidare dröjsmål efter mottagande.
§ Hyrestagaren skall upplysa trefemtvå vid återlämning om eventuella skador på tält eller annat hyresgods, samt om tältet är blött eller nedsmutsat.
§ trefemtvå ansvarar ej i något fall direkt eller indirekt skada eller förlust som kan drabba hyrestagaren eller annan genom användning av eller skada på hyresartiklarna. Trefemtvå skall även vara befriad från ansvar för kostnader eller förluster, beroende av förhållanden som ligger utanför trefemtvås kontroll.
§ Hyrestagaren är ej berättigad till ersättning för utebliven eller försenad uthyrning.
§ Glas, porslin och övrigt diskas av trefemtvå men ska vara avskrapat vid återlämning om inte annat avtalats vid beställning.
§ Eventuell avbokning / minskning av order som sker senare än 14 dagar men före 7 dagar innan leveransdatum debiteras med 50 %. Eventuell avbokning / minskning av order som sker senare än 7 dagar innan leveransdatum debiteras 100 %.

Tvister och ersättning
§ Uthyraren eller hyrestagaren äger rätt att begära hävning av detta avtal mot åberopande av omständighet såsom arbetskonflikt, krig, myndighets beslut eller annat av parten ej vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande, och parten ej kunnat förutse eller vars mening inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om uthyraren eller hyrestagaren väsentligt skulle brista i åtagande enligt detta avtal äger motparten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan, dock först efter att parten utan dröjsmål getts tillfälle att rätta till sådant förhållande.
§ Rätt till ersättning I de fall hyrestagaren häver fullgörandet av avtalet äger uthyraren rätt att erhålla ersättning för de kostnader som dittills uppkommit med anledning av det ingångna avtalet.
§ Tvist på grund av uthyrningen avgörs av allmän domstol om inte parterna enas om skiljeförfarande.